Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Huureenvoetbalscheids.nl

Definities:

Naam onderneming: Huureenvoetbalscheids.nl

Kvk nummer: 63925141

Artikelen:

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Huureenvoetbalscheids.nl en de aanvrager.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

Door een aanvraag bij Huureenvoetbalscheids.nl  in te dienen voor één van haar diensten, gaat de aanvrager akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 – Aanvraag

Een aanvraag voor een scheidsrechter kan worden gedaan via het aanvraagformulier op de website van Huureenvoetbalscheids.nl.

Huureenvoetbalscheids.nl zal iedere aanvraag in behandeling nemen en zo spoedig mogelijk een terugkoppeling per e-mail aan de aanvrager geven met daarin de bevestiging of afwijzing van de aanvraag.

Artikel 4 – Overeenkomst

De overeenkomst tussen Huureenvoetbalscheids.nl en de aanvrager is van kracht als Huureenvoetbalscheids.nl per e-mail met de aanvraag akkoord gaat.

Artikel 5 – Aard van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Huureenvoetbalscheids.nl en de aanvrager is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

De overeenkomst tussen Huureenvoetbalscheids.nl en de aanvrager is geen dienstbetrekking in de zin van de Ziektewet.

De relatie tussen Huureenvoetbalscheids.nl en de aanvrager is geen arbeidsverhouding in de zin van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen.

Artikel 6 – Betaling

De betaling aan Huureenvoetbalscheids.nl dient door de aanvrager vooraf via iDEAL te worden gedaan.

Huureenvoetbalscheids.nl accepteert geen Wereldbetalingen. Indien de aanvrager desondanks toch middels een Wereldbetaling betaalt, zullen de kosten hiervoor (10,00 euro in 2021) worden doorberekend aan de aanvrager.

Artikel 7 – Restitutie

Onder normale omstandigheden heeft de aanvrager geen recht op restitutie van het in rekening gebrachte bedrag.

100% restitutie  van een betaald bedrag vindt wel in de volgende gevallen plaats :

  • De scheidsrechter verstek laat gaan voor de afgesproken wedstrijd, mits er geen sprake is van overmacht (zie artikel 8).
  • Bij wijziging van het tijdstip van de wedstrijd (tot 48 uur voor aanvang door aanvrager doorgegeven) en de scheidsrechter de wedstrijd hierdoor niet kan leiden.
  • Afgelasting door de KNVB of thuisclub (bijvoorbeeld door onbespeelbaar veld of een buitengewone gebeurtenis, zoals overlijden van betrokkenen, e.d.) Voorwaarde is dat u dit uiterlijk tot 24 uur voor aanvang van een wedstrijd per e-mail aan ons doorgeeft of binnen een termijn die redelijk valt te noemen gezien de reden van afbericht.

Restitutie van een betaald bedrag geldt niet indien:

  • de aanvrager de overeenkomst wil ontbinden zonder geldige reden (dus een andere reden dan zoals hierboven beschreven). Of in het geval van misbruik of misleiding (zie artikel 13).
  • de aanvrager onjuiste informatie over de betreffende wedstrijd aan ons heeft doorgegeven (bijv. over de deelnemende teams, tijdstip of locatie van de wedstrijd).
  • een wedstrijd geen doorgang kan vinden (bijv. door afwezigheid van 1 of beide teams), terwijl de scheidsrechter reeds op het betreffende sportcomplex gearriveerd is of daar naartoe onderweg is.

Een terug te betalen bedrag zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen aan de aanvrager worden voldaan.

Artikel 8 – Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Huureenvoetbalscheids.nl geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Huureenvoetbalscheids.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, blessure, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en vervoerbelemmeringen.

Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Huureenvoetbalscheids.nl opgeschort.

Indien Huureenvoetbalscheids.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Huureenvoetbalscheids.nl gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de aanvrager gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 – Verhindering

In geval van verhindering wegens bijvoorbeeld ziekte of anderszins, zal Huureenvoetbalscheids.nl de aanvrager hiervan uiterlijk 24 uur voor aanvang van genoemde wedstrijd op de hoogte stellen, maar als dit niet mogelijk is, in elk geval binnen een redelijke termijn.

Na afbericht van Huureenvoetbalscheids.nl ontvangt de aanvrager het totale factuurbedrag voor de betreffende wedstrijd binnen 14 dagen terug.

Artikel 10 – Scheidsrechter

De scheidsrechter die namens Huureenvoetbalscheids.nl optreedt, dient zich te houden aan de afspraken die Huureenvoetbalscheids.nl en de aanvrager hebben gemaakt. Ook dient men zich te houden aan de reglementen van de KNVB, waarvan verondersteld wordt dat die bij hen bekend zijn.

De scheidsrechter heeft met succes de BOS-opleiding voor scheidsrechter via de KNVB gevolgd en is bekend met de voetbalspelregels en de reglementen van de KNVB.

Artikel 11 – Verzekering tegen aansprakelijkheid en ongevallen

De KNVB heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor alle leden. Deze verzekering garandeert een uitkering in geval van ernstig lichamelijk letsel of dood ten gevolge van een ongeval dat de scheidsrechter tijdens de werkzaamheden is overkomen.

Een scheidsrechter kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

– soort verwonding opgelopen door een speler, official of toeschouwer;

– enige schade aan eigendommen van welke soort dan ook;

– enige andere schade geleden door enig individu, club, bedrijf, bond of ander lichaam, ten gevolge van, of mogelijk ten gevolge van, welke beslissing dan ook die hij mag nemen in het kader van de spelregels of met betrekking tot de normale procedures die vereist zijn om een wedstrijd te organiseren, te spelen en te leiden.

Zie voor meer informatie hierover het document ‘Beknopt dekkingsoverzicht collectieve aansprakelijkheidsverzekering KNVB’, te vinden op de website van de KNVB.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid: vrijwaring

Huureenvoetbalscheids.nl is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Huureenvoetbalscheids.nl toerekenbare tekortkoming. De aansprakelijkheid beperkt zich tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde. Huureenvoetbalscheids.nl is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade.

Huureenvoetbalscheids.nl benadrukt dat de aanvrager te allen tijde zelf verantwoordelijk is voor de invulling van zijn/haar wedstrijden. De aanvrager kan daarvoor geen enkele aansprakelijkheid op huureenvoetbalscheids.nl overdragen.

Artikel 13 – Misbruik

Huureenvoetbalscheids.nl en de aanvrager verplichten zich ertoe op geen enkele wijze misbruik van elkaars belangen te maken.

Bij misbruik of het misleiden van het systeem van Huureenvoetbalscheids.nl worden per direct onze diensten aan de aanvrager beëindigd. Hierop voeren wij ons misbruikbeleid uit, dat consequenties kan hebben voor alle betrokkenen. U kunt hier meer informatie over aanvragen via e-mail (info@huureenvoetbalscheids.nl).

Artikel 14 – Reclames en geschillen

Huureenvoetbalscheids.nl hanteert een klachtenprocedure, die inhoudt dat de aanvrager een klacht binnen 7 dagen na de gespeelde wedstrijd via e-mail aan ons kan doorgeven. Het e-mailadres is klacht@huureenvoetbalscheids.nl. Na ontvangst van de klacht zal deze binnen 14 dagen worden beantwoord. Mocht Huureenvoetbalscheids.nl niet kunnen voldoen aan deze termijn dan zal de aanvrager hiervan zo spoedig mogelijk bericht ontvangen.

Het uiten van een klacht ontslaat de aanvrager niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 15 – Communicatie

Huureenvoetbalscheids.nl verwacht van de aanvrager dat deze volgens de algemeen geldende omgangsvormen met Huureenvoetbalscheids.nl communiceert. Ditzelfde mag de aanvrager uiteraard van Huureenvoetbalscheids.nl verwachten. Indien de aanvrager de algemeen geldende omgangsvormen niet respecteert, zal Huureenvoetbalscheids.nl iedere vorm van communicatie verbreken.

Artikel 16 – Geheimhoudingsplicht

Huureenvoetbalscheids.nl en de aanvrager zullen informatie betreffende elkaar geheimhouden, tenzij deze partijen toestemmen in het bekendmaken van de informatie.

Artikel 17 – Feedback

De scheidsrechter die namens Huureenvoetbalscheids.nl zal optreden tijdens een wedstrijd, heeft een BOS-diploma en is dus bevoegd om een officiële KNVB-wedstrijd te leiden.

Huureenvoetbalscheids.nl stelt zich niet aansprakelijk voor de kwaliteit van deze scheidsrechter, maar stelt het wel op prijs indien de aanvrager feedback (positief of negatief) aan hen doorgeeft.

Artikel 18 – Toepasselijk recht

Op overeenkomsten tussen huureenvoetbalscheids.nl en de aanvrager waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig met ingang van 18 augustus 2023

Algemene Voorwaarden